Du spelar roll

Kampanjveckan “Spela roll” infaller den vecka då Alla Hjärtans Dag är och då uppmärksammar många länder barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. I till exempel USA och Storbritannien har man i flera år genomfört Children of Alcoholics Week just denna vecka. I Sverige genomfördes uppmärksamhetsveckan för första gången år 2011. Varje år riktas kampanjen mot en specifik målgrupp som är viktig för barn som påverkas av vuxna som dricker för mycket.

Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland samordnar aktiviteter kopplade till kampanjen inom vårt område. Nätverket verkar också för att sprida kampanjen och dess budskap inom vårt geografiska område samt få fler aktörer att engagera sig och anordna aktiviteter. Specifika satsningar genomförs under kampanjveckan men nätverket gör insatser kopplade till kampanjen under hela året.


Spela Roll 2022

Den 14–20 februari är det dags för 2022 års uppmärksamhetsvecka. Den har ett brett fokus på situationen för barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Vad finns det för risk- och skyddsfaktorer? Hur kan omgivningen i form av till exempel skola, civilsamhälle eller socialtjänst spela roll 

Under veckan kommer Spela rolls arrangörsgrupp att arrangera 4 digitala seminarier om hur barn påverkas av föräldrars drickande, traumatisering, vad förskolan kan göra för barn med FAS-D och om hur vuxna kan hjälpa fler. 

Anmäl dig till seminarierna via länken nedan. 

Anmäl dig till våra digitala seminarier på zoom! – Spela roll! (duspelarroll.se)

Nätverket De Glömda Barnen har ett extra fokus på hur förskolan spelar roll, och hur de kan upptäcka och ge stöd till barn som lever i familjer där de påverkas negativt av vuxnas drickande. 


Spela Roll 2021 – Barnombud Spelar Roll 

Kampanjen för 2021 handlar om alla barns rätt till en uppväxt fri från negativ påverkan av vuxnas alkoholkonsumtion. Utifrån barnkonventionens lagliga status finns det anledning för många aktörer att se över sina rutiner, förtydliga uppdrag och utarbeta policys för att leva upp till konventionens artiklar.

“Enligt barnrättslagen har alla barn rätt till delaktighet i alla frågor som rör dem. Barn har även rätt till stöd för att göra sin röst hörd.” Barnkonventionen artikel 12 Läs hela Barnkonventionen – UNICEF Sverige

När barn har kontakt med myndigheter har de rätt att ha med sig en stödperson, för att öka möjligheten till delaktighet. En stödperson kan exempelvis vara en förälder, en vän eller en yrkesperson som barnet har förtroende för. Flera organisationer arbetar professionellt med barnombud. Barnombud kan vara viktiga för barn som växer upp med föräldrar som dricker för mycket alkohol. Därför lyfter vi fram barnombud i 2021 års uppmärksamhetsvecka. Läs mer här: Alla kan spela roll! – Spela roll! (duspelarroll.se)


Spela Roll 2020- Barnens rätt Spelar Roll

Kampanjen för 2020 handlar om alla barns rätt till en uppväxt fri från negativ påverkan av vuxnas alkoholkonsumtion. Utifrån barnkonventionens lagliga status finns det anledning för många aktörer att se över sina rutiner, förtydliga uppdrag och utarbeta policys för att leva upp till konventionens artiklar.

Barnkonventionen blev lag den första januari 2020. Enligt barnkonventionen har alla barn samma rättigheter och lika värde, Barnkonventionen artikel 12. 

Barn till föräldrar som dricker för mycket alkohol har alltså rätt att bli uppmärksammade! Rätt till stöd, hjälp och skydd i den mån de behöver det. De flesta föräldrar älskar sina barn högt och vill väl men förmår inte alltid göra det bästa för sina barn. Då behöver andra vuxna kliva fram och ta ansvar. Uppmärksamma barnens situation och se till att de får hjälp och stöd! Exempelvis genom att göra en orosanmälan till socialtjänsten som kan utreda och bedöma barnens och familjens behov av stöd och hjälp.

Kampanjen lyfter för andra året i rad även familjecentralen som exempel på en god samverkansform. Familjecentralen är en hälsofrämjande mötesplats för barn och föräldrar och som samlar mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och lämpliga delar av socialtjänstens förebyggande verksamheter. För mer information om familjecentraler gå till Vad är en familjecentral? – Familjecentraler


Spela Roll 2019

2019 års uppmärksamhetsvecka belyste hur samverkan mellan olika verksamheter och samhällsaktörer spelar roll för barn till föräldrar som dricker för mycket. Detta med fokus på familjecentraler. En familjecentral är en hälsofrämjande mötesplats för barn och föräldrar och samlar mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och passande delar av socialtjänstens förebyggande verksamheter. För mer information om familjecentraler besök gärna hemsidan familjecentraler.se

Kampanjen Spela Roll! har återkommande betonat vikten av tidig upptäckt och insatser för att hjälpa barn som påverkas negativt av vuxnas alkoholkonsumtion. Samtliga av familjecentralernas verksamheter har goda möjligheter att göra just detta genom att ge information, ställa frågor och vara lyhörda. Familjecentralerna har en viktig roll i förhållande till alla barns rätt till trygga och goda uppväxtvillkor.


Genomförda aktiviteter under 2018:

I samband med kampanjen har Nätverket De Glömda Barnen tagit fram en specialskriven låt riktad till förskolan.
Låten är skriven ur barnperspektiv och väcker tankar. Lyssna på den i helgrupp, eller mindre grupper, låt barnen dansa ut vad de känner eller prata om det tillsammans. Kanske vill ni göra en saga till den eller sätta upp en teater inspirerad av den? Måla, skriv, tänk, sjung eller agera. Målet är att kunna prata om ämnet utifrån barnens tankar och erfarenheter. För fler tips på hur ni kan lyfta dessa frågor
i er barngrupp gå gärna in på duspelarroll.se

Tävla och vinn

Vi vill gärna få in versioner där era barn sjunger. Ni kan spela själva eller använda den instrumentala versionen.
De första tio bidragen som kommer in belönas med ett presentkort på 300 kr från en närliggande matvarubutik.

Så gör en inspelning, förslagsvis med en telefon eller surfplatta, och maila till: disa@lansnykterhetsforbundet.nu
Senast den 4 juni vill vi ha in ert bidrag. Vinnarna av presentkorten meddelas via mail.

Sången, instrumental version, texten, ackord och information hittar ni på: https://tinyurl.com/Spelarollmusikaktivitet


Arrangörer:

Blå bandet
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN
Ersta Vändpunkten
Hela Människan
Junis
Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland
SIMON (Svenskar och invandrade mot narkotika)
Stiftelsen Trygga Barnen
Stockholms Läns Nykterhetsförbund

För att läsa mer om kampanjen och ta del av bra material klicka här>>>