NÄR ETT BARN VARIT UTSATT FÖR VÅLD

FÖRÄLDRARS BERÄTTELSER OM VÅLDETS
KONSEKVENSER OCH VÄGEN TILL STÖDINSATS

Våld mot barn är ett utbrett samhällsproblem och kan ta sig olika uttryck. I den senaste nationella kartläggningen Våld mot barn svarade 24 % av de tillfrågade eleverna att de varit utsatta för fysiskt våld. Ungefär lika många elever uppgav att de varit utsatta för ett sexuellt övergrepp. Av eleverna svarade 16 % att de varit utsatta för psykiskt våld av en vuxen och 14 % uppgav att de upplevt våld mellan de vuxna i familjen (Jernbro & Janson, 2017). Sammantaget framkommer en bild där våld är relativt vanligt förekommande i många barns liv. Förövaren kan vara såväl en jämnårig som en vuxen, exempelvis en förälder.